Close

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

Основи композиції і проєктної графіки

Навчальний посібник

Укладач: Денисенко С.М. 

Видавництво: Київ: НАУ, 2021. – 52 с.

Анотація: В навчальному посібнику міститься виклад фундаментальних основ композиції, рисунку, перспективи і проєктної графіки. Висвітлено основні теоретичні відомості про види та характеристики композиції, основи рисунку, його види та виражальні засоби, закони різних типів перспектив, принципи побудови пропорційних композицій та використання фундаментальних основ композиції в різних галузях людської життєдіяльності.

Зміст: Рисунок як основа всіх видів графіки; Перспектива; Композиція; Види композиції; Характеристики композиції; Пропорції.

Основи типографіки

Лабораторний практикум

Укладач: Денисенко С.М. 

Видавництво: Київ: НАУ, 2021. – 38 с.

Анотація: Містить загальні рекомендації до виконання лабораторних робіт із врахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Для студентів напряму підготовки 186 «Видавництво та поліграфія».

Основи композиції і проєктної графіки

Лабораторний практикум

Укладач: Денисенко С.М. 

Видавництво: Київ: НАУ, 2021. – 37 с.

Анотація: Містить загальні рекомендації до виконання лабораторних робіт із врахуванням кредитно-модульної системи організації  навчального процесу.

Зміст: Творчість і сприйняття зорової інформації; Виражальні засоби рисунку. Лінія і крапка; Виражальні засоби рисунку. Пляма. Силует; Техніки створення денотативних та конотативних зображень; Побудова симетричної та асиметричної композицій; Статика. Динаміка; Вправа на асоціативне уявлення; Побудова образних композицій на основі обведення кисті руки; Побудова образних композицій на основі шрифта та графічного зображення літери Я; Робота зі знаком. Створення орнаменту, паттернів; Застосування прийомів та засобів композиції при створенні колажу.

Основи технічної естетики і дизайну

Лабораторний практикум

Укладач: Денисенко С.М. 

Видавництво: Київ: НАУ, 2021. – 19 с.

Анотація: Містить загальні рекомендації до виконання лабораторних
робіт із врахуванням кредитно-модульної системи організації
навчального процесу.

Зміст: Дослідження основних видів художньо-графічного оформлення видань; Композиційні прийоми дизайну видань; Дизайн плакату; Дизайн афіші; Дослідження зовнішніх елементів оформлення книги; Дослідження особливостей створення упаковки та етикетки; Дизайн рекламного видання.


Видавнича справа і технічне редагування

Навчальний посібник.

Укладачі: Лобода С.М., Денисенко С.М. 

Видавництво: Київ: НАУ, 2021. – 76 с.

Анотація: У процесі вивчення курсу ми ознайомимося із специфікою видавничої діяльності, історією розвитку друку, технологією видавничого процесу, типологією видавничої продукції. Також, дізнаємося про правила оцінки рукописів, про різні види редагування (літературного, наукового, спеціального, технічного, художнього), коректорської роботи та інші видавничі операції, а також про авторські права, рекламу, маркетинг і менеджмент в видавничій справі. 

Зміст: Короткий історичний огляд становлення
видавничої справи; Організація редакційно-видавничого процесу
у видавництві; Поняття та етапи редагування; Видання як продукт видавничо-поліграфічного виробництва; Основні розмірні та кількісні параметри видань; Службова частина видання. Вихідні відомості.

Види цифрового друку

Довідник

Укладачі: Лобода С. М., Денисенко С. М., Бобарчук О. А.

Видавництво: Київ: НАУ, 2021. – 52 с.

Анотація: Довідник містить упорядкований матеріал про різні види цифрового друку. Висвітлено історію цифрового друку та головні особливості основних видів цифрового друку. 

Зміст: Виникнення і сутність технології цифрового друку; Цифрова електрофотографія; Струменевий друк; Іонографія; Магнітографія; Елкографія; Багатоколірні цифрові друкарські системи з прямим записом зображення; Оцінка якості для аналізу цифрових зображень.


Елементи і принципи дизайну

Довідник

Укладач: Денисенко С.М.

Видавництво: Київ: НАУ, 2021. – 44 с.

Анотація: Видання містить стислі теоретичні відомості про основні елементи і принципи дизайну.  Для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» освітньо-професійна програма «Технології електронних мультимедійних видань».

Зміст: Точка; Лінія; Форма; Колір; Текстура; Рух; Баланс; Контраст; Напрямок; Акцент; Масштаб; Ритм.

Каталог шрифтів

Довідник

Укладач: Денисенко С.М.

Видавництво: Київ: НАУ, 2021. – 52 с.

Анотація: «Каталог шрифтів» — довідкове видання навчального характеру, що містить упорядкований матеріал про відомі шрифти: історію їх виникнення, основні характеристики, особливості будови та можливі сфери використання. Також наведено приклади шрифтових оформлень відомих брендів.  Для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», освітньо-професійна програма «Технології електронних мультимедійних видань».

Зміст: Garamond; Baskerville; Bodoni; Clarendon; Futura; Times New Roman; Helvetica; Arial; Avenir; Pragmatica; Georgia; Tahama; Comic Sans; Verdana; Calibri; Roboto.

Новітні технології навчання майбутніх фахівців видавництва та поліграфії

Навчально-методичний посібник для викладачів вищої школи.

Укладачі: Лобода С.М., Денисенко С.М. 

Видавництво: Київ: НАУ, 2020. – 48 с.

Анотація: Містить огляд новітніх технологій навчання, їх класифікацію, вимоги та умови використання. Наведено приклади використання новітніх технологій навчання у процесі професійної підготовки бакалаврів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» освітньо-професійної програми «Технології електронних мультимедійних видань».

Зміст: Теоретичні засади новітніх технологій  навчання; Електронне портфоліо (Е-portfolio); Кейс-технологія (case-study); Ігрова технологія(Game-based Learning); Квест-технологія (Quest Technologу); Особливості організації процесу навчання з використанням новітніх технологій.

Технологія фотореєстраційних процесів

Конспект лекцій

Укладачі: Бобарчук О.А., Мелешко М.А., Малярчук В.О.

Видавництво: Київ: НАУ, 2019. – 152 с.

Анотація: Навчальне видання містить навчальний посібник до вивчення курсу “Технологія фотореєстраційних процесів”. У посібнику розкриваються основні стадії та операції фотографічного процесу; методи кодування для пошуку інформації на мікрофільмі; принципи та методи кольорової фотографії; будову багатошарових кольорових фото-матеріалів; правила поведінки з фотоплівкою та її зберігання; структурно-різкісні характеристики кольорового зображення; загальні принципи цифрової фотографії; основні параметри цифрових апаратів; формати і пристрої зберігання інформації. Для студентів спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія”.

Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси ХХ століття: протистояння ідей

Монографія

Укладач: Лобода С.М.

Видавництво: Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 504 с.

Анотація: У монографії на матеріалі української педагогічної преси представлено аналіз провідних ідей педагогічної творчості ХХ століття. Значну увагу приділено розкриттю взаємовпливу процесів розвитку вітчизняної педагогічної періодики й генези педагогічної творчої думки. Видання буде корисним для науковців, педагогів-практиків, майбутніх учителів, педагогічних журналістів, редакторів освітніх видань – усіх, кого цікавлять проблеми сучасної педагогічної науки та освіти.

Зміст: Педагогічна преса – джерело висвітлення проблеми педагогічної творчості вчителя; Провідні ідеї педагогічної творчості вчителів, розвинуті в педагогічній пресі України ХХ століття; Прогностичний потенціал української педагогічної преси як чинник розвитку творчої особистості вчителя.

Методологічні засади педагогічного дослідження

Монографія

Укладачі: Лобода С.М., Хриков Є.М., Адаменко О.В., Курило В.С., Савченко С.В., Ваховський Л.Ц., Сташевська І.О.

Видавництво: Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 248 с.

Анотація: Монографія висвітлює результати досліджень науковців Луганського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі методологічних засад педагогічної науки. Головну увагу в монографії приділено загальним методологічним засадам педагогіки, методологічним засадам історико-педагогічних досліджень та методам педагогічних досліджень. Монографія адресована науковцям, аспірантам, докторантам, магістрантам, які здійснюють науково-педагогічні дослідження.

Зміст: Загальні засади педагогічних досліджень; Педагогічний підхід: генеза та сутність поняття; Соціально-педагогічна діяльність як педагогічний феномен; Понятійно-термінологічний аналіз у педагогічних дослідженнях; Чинники визначення методологічних засад педагогічного дослідження; Методологічні засади історико-педагогічних та порівняльних досліджень; Закони та закономірності розвитку педагогічної науки;  Специфіка використання методів наукового пізнання в порівняльно-педагогічних дослідженнях; Методологічні підходи і принципи вивчення періодичної преси як специфічного джерела історико-педагогічного дослідження; Критеріально-комплексний підхід до аналізу процесів розвитку системи освіти і педагогічної думки регіону; Регіональні історико-педагогічні дослідження: спрямованість, значення, методологічні засади.


Історія видавничої справи та редагування в персоналіях: Яків Мамонтов

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Хрестоматія

Укладач: Лобода С.М.

Видавництво: Луганськ: ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2013. – 34 с.

Анотація: Містить допоміжні матеріали до вивчення курсів „Історія видавничої справи та редагування” та „Історія педагогіки”. До навчального посібника-хрестоматії входять маловідомі або зовсім не відомі газетні та журнальні статті, праці видатного українського публіциста, педагога, драматурга Якова Андрійовича Мамонтова, що відображають процесуально-змістові складові редакційно-видавничого досвіду освітніх видань 20-х рр. ХХ століття. Для студентів спеціальностей „Видавнича справа та редагування”, „Журналістика”, а також для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, редакторів освітніх видань.

Зміст: Редакційно-видавнична діяльності педагогічних періодичних видань 1920 – 1930 рр. ХХ століття; Я. А. Мамонтов – публіцист і педагог; Праці Я. А. Мамонтова.

Проблема педагогічної творчості вчителя на сторінках української педагогічної преси ХХ століття

Короткий бібліографічний покажчик

Укладач: Лобода С.М.

Видавництво: Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 67 с.

Анотація: Ретроспективний короткий бібліографічний покажчик містить статті провідних вітчизняних педагогів щодо проблеми педагогічної творчості вчителя, розміщені на сторінках педагогічної преси України ХХ століття. Записи розташовано за рубриками: педагогічні персоналії організаторів освіти, учених, педагогів-практиків; педагогічний досвід; педагогічна творчість; педагогічна система В. Сухомлинського; інноваційна діяльність учителя; передовий педагогічний досвід; рух педагогів-новаторів; педагоги-новатори; публіцистична діяльність педагогів; формування творчої особистості вчителя; педагогічна преса; історія освіти XX ст. в Україні. Науково-допоміжне видання призначене для працівників закладів освіти, науково-дослідних установ, бібліотек.

Зміст: Педагогічна творчість; Педагогічні персоналії організаторів освіти, учених, педагогів-практиків; Педагогічна система В. Сухомлинського; Педагоги-новатори; Рух учителів-новаторів; Інноваційна діяльність педагогів; Передовий педагогічний досвід; Публіцистична діяльність педагогів; Формування творчої особистості вчителя; Історія освіти України XX ст.; Педагогічна преса.


Українська педагогічна періодична преса ХХ століття

Історико-бібліографічне дослідження

Укладач: Лобода С.М.

Видавництво: Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. — 120 с.

Анотація: Ретроспективне історико-бібліографічне дослідження містить відомості про педагогічну періодичну пресу України ХХ століття. Записи розташовано в хронологічному порядку. У книзі подано зведені таблиці кількісно-якісних показників виходу у світ.
Дослідження призначене для працівників закладів освіти, науководослідних установ, бібліотек.

Вступ до спеціальності

Конспект лекцій

Укладачі: Матвійчук-Юдіна О.В., Лобода С.М.

Видавництво: Київ: НАУ, 2020. –  105 с.

Анотація: Конспект лекцій містить теоретичний матеріал за темами лекційних занять, який розкриває багатоаспектність понять: „книга” і „видавнича справа”, простежено розвиток історичних знань про видавничу діяльність у світі та України. Для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» ОПП «Технології електронних мультимедійних видань».


Вступ до спеціальності

Лабораторний практикум

Укладачі: Матвійчук-Юдіна О.В., Лобода С.М.

Видавництво: Київ: НАУ, 2020. –  40 с.

Анотація: Містить методичні рекомендації,теоретичний матеріал, практичні завдання за темами лабораторних занять. Для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» ОПП «Технології електронних мультимедійних видань».


Стандартизація та управління якістю

Конспект лекцій

Укладачі: Матвійчук-Юдіна О.В., Лобода С.М.

Видавництво: Київ: НАУ, 2020. –  92 с.

Анотація: Конспект лекцій містить теоретичний матеріал за темами лекційних занять, який розкриває основні положення державної системи стандартизації України у видавничій діяльності, а також загальні аспекти сертифікації продукції і систем якості, та їх застосування у комп’ютерних мультимедійних технологіях. Для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» ОПП «Технології електронних мультимедійних видань».

Технології електронних мультимедійних видань

Лабораторний практикум

Укладачі: МелешкоМ.А., Ругайн О.В., Кизима С.В., Гніденко І.А.

Видавництво: Київ: НАУ, 2018. – 80 с.

Анотація: У лабораторному практикумі наведено опис основних операцій підготовки й створення електронних мультимедійних видань, а також завдання до виконання лабораторних робіт. Для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія».